вторник, 15 ноември 2016 г.

План за работата на клуб „Кариера“ в ПГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“ за м. ноември и м. декември 2016 г.

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Да­та /
Ме­сец
Клас
Те­ма
21 но­ем­в­ри
Xв клас
Стъл­ба на ка­ри­е­ра­та
28 но­ем­в­ри
VIIIа клас
Гру­пи­ра­не на про­фе­си­и­те
28 но­ем­в­ри
IXб клас
Ста­ту­сът на про­фе­си­и­те
5 де­кем­в­ри
VIIIа клас
Връз­ка меж­ду учеб­ни­те пред­ме­ти и из­бо­ра на про­фе­сия
12 де­кем­в­ри
VIIIа клас
Мо­я­та бъ­де­ща про­фе­сия
12 де­кем­в­ри
IXб клас
Цен­нос­ти и цен­нос­т­на сис­те­ма
13 де­кем­в­ри
Xв клас
Гру­пи уме­ния
16 де­кем­в­ри
IXб клас
Ин­ди­ви­ду­ал­на ини­ци­а­ти­ва и мо­ти­ва­ция
19 де­кем­в­ри
Xв клас
Да ра­бо­тиш за се­бе си или да ра­бо­тиш за друг

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Да­та/
Ме­сец
Клас
Те­ма
21 Но­ем­в­ри
XIIд клас
Ка­ри­ер­но раз­ви­тие и/или об­ра­зо­ва­ние в Бъл­га­рия или чуж­би­на
5 Де­кем­в­ри
XIг клас
Ка­ри­ер­но раз­ви­тие
9 Де­кем­в­ри
XIг клас
Въз­мож­нос­ти за из­бор на вис­ше об­ра­зо­ва­ние в Бъл­га­рия и чуж­би­на
9 Де­кем­в­ри
XIIд клас
Мно­го ал­тер­на­ти­ви – ед­но ре­ше­ние
12 Де­кем­в­ри
XIIд клас
Как­во ис­кам – как­во мо­га?
19 Де­кем­в­ри
XIIд клас
Мо­я­та пър­ва ра­бо­та
20 Де­кем­в­ри
XIг клас
Уме­ния за осъ­щес­т­вя­ва­не на пре­ход
23 Де­кем­в­ри
XIг клас
Уме­ния за ка­ри­ер­но пла­ни­ра­не
23 Де­кем­в­ри
XIIд клас
При­те­жа­вам уме­ния

понеделник, 14 ноември 2016 г.

Родителска среща

На 17 ноември 2016 г. от 18 часа в кабинет 30 ще се проведе  родителска среща  на учениците от  8 а, 9 б, 10 в, 11 г, 12 д клас.
На родителската среща ще бъде представена Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище и работата на клуб „ Кариера“ в ПГПЧЕ „Н.Вапцаров“ – гр. Шумен по Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.